Przetargi.pl
Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego Wesoła

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 883 896 , fax. 261 883 868
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261 883 896, fax. 261 883 868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego Wesoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku nr 90 na terenie kompleksu wojskowego Wesoła. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do umowy, b)przedmiar robót- ślepy kosztorys zał. nr 11do SIWZ 3.Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący - zał. nr 10 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. 5.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie (tel. 261 812 194, 261 812 198) z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) w Wesołej, codziennie w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:00-12:00 w piątek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.26wog.wp.mil.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach