Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jabłonnie

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32 , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, fax. 22 774 38 34
  REGON: 01327044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jabłonnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2 polegających wymianie podłóg w przebieralni, 3 salach lekcyjnych i biblioteki. renowacji wypraw malarskich w pomieszczeniach wymienionych powyżej, korytarzach i na klatce schodowej. 2. W ramach zamówienia konieczne jest wykonanie m.in. następujących robót: 1) malowanie ścian farbami emulsyjnymi i olejnymi (na wysokości lamperii) z zeskrobaniem starej farby i szpachlowaniem ok. 2500 m2, 2) wykonanie nowych warstw posadzkowych z ułożeniem wykładziny z tworzyw sztucznych ok.245 m2, 3) wymiana rur spustowych ok. 42m, 4) wymiana rynien ok. 120mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach