Przetargi.pl
Remont drzwi w reprezentacyjnej części gmachu Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 45 06 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
  ul. Świętokrzyska 12 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 45 06, fax. 22 694 52 68
  REGON: 00000221700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drzwi w reprezentacyjnej części gmachu Ministerstwa Finansów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drzwi w reprezentacyjnych częściach gmachu Ministerstwa Finansów, przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Zakres prac obejmować będzie: 1) demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia drzwi (np. tabliczek itd.) 2) ręczne skrobanie, czyszczenie i szlifowanie ościeży do uzyskania faktury naturalnego drewna, 3) piaskowanie lub ręczne czyszczenie skrzydeł drzwiowych, 4) naprawę ubytków drewna, wstawki z masywu, szpachlowanie ościeży i skrzydeł drzwiowych, 5) klejenie elementów w celu wzmocnienia konstrukcji i likwidacji szczelin, 6) naprawę lub ewentualną w miarę potrzeby wymianę całych elementów (np. płycin górnych w ościeżach do pojedynczych drzwi, ramiaków, listew profilowanych, płycin - w skrzydłach drzwiowych i ościeżach), 7) barwienie i lakierowanie drzwi i ościeży, 8) naprawę lub wymianę okuć, kantrygli, zamków, szyldów z klamkami, 9) opracowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach wraz z dostarczeniem atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp., 10) prace pomocnicze i tymczasowe (m. in zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac oraz podłóg przed zanieczyszczeniem, praca rusztowań, utrzymanie porządku, kompleksowe sprzątanie, mycie stolarki i innych elementów po wykonaniu wszystkich robót budowlanych przed odbiorem końcowym). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442212007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach