Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Demontaż żeliwnych rurociągów kanalizacji wewnątrz budynku. Demontaż żeliwnych rur - podejść odpływowych. Demontaż rurociągu stalowego. Demontaż pisuarów, umywalek, ustępów. Montaż podejść odpływowych z rur miedzianych do wody zimnej do pisuarów, umywalek, ustępów. Montaż rurociągu z tworzyw sztucznych. Montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo rury o śr. 200 mm. Montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo rury o śr. 50 - 110 mm. Wymiana wpustów podłogowych. Wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej z polimerowej masy uszczelniającej. Ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych układane na klej. Montaż kratek wentylacyjnych. Licowanie ścian płytkami na klej wraz z montażem luster obramowanych dekorami. Usunięcie zacieków. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych oraz farbą olejną stolarki. Dopasowanie skrzydeł drzwi wewnętrznych, wymiana klamek, wkładek do drzwi. Montaż pisuarów z zaworem spłukującym, umywalek z syfonem pojedynczym, ustępów. Remont instalacji elektrycznej, wykucie bruzd, ułożenie przewodów elektrycznych, montaż puszek instalacyjnych . Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych. Montaż opraw oświetleniowych, gniazd i kontaktów. Montaż dozowników mydła płynnego, papieru toaletowego, ręczników papierowych. Wywiezienie gruzu i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach