Przetargi.pl
Remont Pawilonu Gruźlicy

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6428090 w. 53, 6428031w.53 , fax. 032 6428100
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
  ul. Kolejowa 1a 1a
  32-312 Jaroszowiec, woj. małopolskie
  tel. 032 6428090 w. 53, 6428031w.53, fax. 032 6428100
  REGON: 00029421400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Pawilonu Gruźlicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zadaniu pn.: Remont Pawilonu Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu obejmująca wykonanie remontu w istniejącym parterowym budynku o powierzchni zabudowy 1088 m2 i powierzchni użytkowej 795,5 m2. W UDOSTĘPNIONYM PROJEKCIE BUDOWLANYM POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU OZNACZONO LITERĄ A. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w załącznikach do niniejszej specyfikacji - dokumentacja projektowa wielobranżowa wraz z przedmiarami robót oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - stanowiącymi załącznik nr 1 specyfikacji również w wersji elektronicznej. W w/w dokumentacji należy uwzględnić wprowadzone zmiany, o których mowa w pkt.3 ppkt.2 i 6 SIWZ. Foldery załącznika nr 1 specyfikacji stanowią: 1) Projekt Budowlany - Remont i rozbudowa Pawilonu gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu, 2) Architektura - Projekt Wykonawczy - Przedmiar Robót Budowlanych- Remont Budynek A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY -USTALONO ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH- ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ - ZA WYJĄTKIEM: WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH W KORYTARZACH, KTÓRE NA TYM ETAPIE ROBÓT NIE NALEŻY WYCENIAĆ, NA KAŻDYM KORYTARZU NALEŻY RÓWNIEŻ ZAINSTALOWAĆ TYLKO PO JEDNYM ŚWIETLIKU, NATOMIAST POMIESZCZENIE A36 ŁAZIENKA PERSONELU MOŻE POZOSTAĆ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM. 3) Wewnętrzna instalacja wod - kan i p. poż 1) Projekt Wykonawczy 2) Przedmiar Robót - Remont Budynek A 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych 4) Wewnętrzna instalacja c.o. - Projekt Wykonawczy - Przedmiar Robót - Remont Budynek A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych 5) Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej - Projekt Wykonawczy - Przedmiar Robót - Remont Budynek A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych 6) Wewnętrzne instalacje elektryczne - Projekt Wykonawczy - Przedmiar Robót - Remont Budynek A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE -NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TYLKO WYKONANIE ORUROWANIA. 7) Zewnętrznych instalacji sanitarnych 1. Projekt Wykonawczy 2. Przedmiar Robót dla Remontu budynku A 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych Dokumentacja projektowa będąca podstawą opisu przedmiotu niniejszego zamówienia ze względów praktycznych została opublikowana na stronie Zamawiającego w postaci odrębnego pliku, stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który zawiera wszelkie niezbędne dla Wykonawcy dokumenty, uzgodnienia, opisy i rysunki. Wersja papierowa dokumentacji dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego (vide pkt.XIII siwz). 4. Opis zamówienia: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 2) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach do specyfikacji zostaną odrzucone. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części niniejszego zamówienia przez podwykonawców (art.36 ust. 4 ustawy). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która część niniejszego zamówienia będzie wykonana przez podwykonawców, 5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6. 5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane zezwolenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Zaleceniem jest, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z terenem budowy oraz zakresem prac objętych niniejszym zamówieniem. 3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiający harmonogram rzeczowo- finansowy robót objętych zakresem zamówienia do 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram robót uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowić będzie integralną część umowy. 4) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, co najmniej 24- miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, natomiast na materiały i urządzenia zgodnie z deklaracją ich producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót. 5) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania umowy. a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub zgodnie z zapisami art.148 ust.2 Ustawy Pzp. b) W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, a pozostała część tj. 30 % zostanie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi, który wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego robót. c) W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. 1) Kwota wadium wynosi: 10.000,00 zł. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; Gwarancjach bankowych; Gwarancjach ubezpieczeniowych; Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone zamawiającemu wyłącznie w formie dokumentu oryginalnego. 4) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: 49 8591 0007 0020 0055 8240 0001. Krakowski Bank Spółdzielczy z dopiskiem, (jakiego postępowania dotyczy) w terminie do dnia 16.08.2010r. do godz.12:00 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium oryginał dołącza do oferty. 7) Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 8) Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 9) Wykonawca, który nie wniósł wadium, w tym na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach