Przetargi.pl
Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6326330 , fax. 014 6326332
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 014 6326330, fax. 014 6326332
  REGON: 00054899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skrzyszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów: - 1130 m (szer. 4 m) i 400 m (szer. 3,5m) w Skrzyszowie - 1200 m (szer. 3,5 m) w Łękawicy - 540 m (szer. 4,0 m) w Ładnej - 770 m (szer. 3,2 m) w Pogórskiej Woli - 950 m (szer. 3,3 m) i 325 m (szer. 4,0 m) w Szynwałdzie Wykonawstwo obejmuje położenie 2 warstw nawierzchni mineralno - asfaltowej za wyjątkiem dróg: - w Pogórskiej Woli dla której wykonawstwo obejmuje dodatkowo wyrównanie nawierzchni równiarką i mieszanką kamienną frakcji 0-31,5 mm. - w Skrzyszowie - droga Rampa - Ośrodek Zdrowia dla której wykonawstwo obejmuje dodatkowo zasypanie i umocnienie zerwanych poboczy wraz z zagęszczeniem - w Szynwałdzie - droga Świniogóra dla której wykonawstwo obejmuje dodatkowo zasypanie i umocnienie zerwanych poboczy wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie koryt betonowych ściekowych na ławie betonowej po obydwu stronach drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skrzyszow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach