Przetargi.pl
DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA - budowa placów zabaw w kolejnych siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 34 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeźnica
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92
  REGON: 00053781700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA - budowa placów zabaw w kolejnych siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całkowity zakres zamówienia obejmuje Dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Bęczyn, Brzezinka, Kopytówka, Sosnowice, Paszkówka, Marcyporęba i Wyźrał Na każdym placu zabaw w w/w miejscowościach należy dostarczyć i zamontować z wykonaniem fundamentów (na metalowych kotwach betonowych w gruncie) obiekty rekreacji dziecięcej o konstrukcji drewnianej z bali drewnianych zabezpieczonych nietoksycznymi środkami do drewna w tym: - zestaw zabawowy ( z wykonaniem fundamentów), - huśtawkę podwójną (z wykonaniem fundamentów), - huśtawkę ważkę na podstawie metalowej (z wykonaniem fundamentów), - sprężynowca (z wykonaniem fundamentów) - piaskownicę z wykonaniem fundamentu i wypełnieniem piaskiem - ławeczkę z oparciem (z wykonaniem fundamentów) - tablicę informacyjną- regulamin (z wykonaniem fundamentu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) do dnia 17.08.2010r. do godz. 10: 00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr r-ku 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z dopiskiem - DZIECIECY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA - budowa placów zabaw w kolejnych siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach