Przetargi.pl
Budowa i przebudowa budynku toalety miejskiej wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami oraz poszerzeniem programu funkcjonalnego obiektu o funkcję usługową - Punktu Informacji Turystycznej na dz. 573 i 575 w Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 472 55 00 , fax. 018 472 55 01
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
  ul. Kraszewskiego 7 7
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 472 55 00, fax. 018 472 55 01
  REGON: 00052550100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa budynku toalety miejskiej wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami oraz poszerzeniem programu funkcjonalnego obiektu o funkcję usługową - Punktu Informacji Turystycznej na dz. 573 i 575 w Krynicy-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa budynku toalety miejskiej wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami oraz poszerzeniem programu funkcjonalnego obiektu o funkcję usługową Punktu Informacji Turystycznej na dz. 573 i 575 w Krynicy-Zdroju. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót: 1) Roboty rozbiórkowe a) Rozbiórki murków b) Rozbiórka garażu c) Rozbiórka ścian i konstrukcji dachu piętra szaletu 2) Roboty budowlane a) Roboty ziemne b) Fundamenty c) Izolacje ścian fundamentowych d) Przyziemie e) Stopy i elementy żelbetowe przyziemia f) Ściany parteru g) Konstrukcja z drewna klejonego h) Strop nad parterem i) Ocieplenie stropu poddasza j) Więźba dachowa k) Krycie dachów l) Podkłady i posadzki m) Wykończenie wnętrz n) Stolarka o) Elewacje 3) Zagospodarowanie terenu a) Rozbiórka schodów b) Roboty zewnętrzne c) Zbrojenie elementów żelbetowych d) Wzmacnianie skarpy 4) Instalacje wewnętrzne a) Instalacja C.O. b) Instalacje elektryczne c) Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej d) Kotłownia gazowa e) Instalacja kanalizacji sanitarnej f) Instalacja wodociągowa 5) Sieci zewnętrzne a) Przyłącz kanalizacji deszczowej b) Przełożenie gazociągu c) Przełożenie układu pomiarowego gazu. 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace oraz rękojmi za wady: 3 lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ: - Wzorze umowy - Przedmiarze robót - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Projekcie budowlanym 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej dokumentacji: przedmiarze robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważny). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o cechach i parametrach nie gorszych niż określone w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym, które gwarantują realizację robót budowlanych w zgodzie z projektem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krynica-zdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach