Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4375781 , fax. 013 4375715
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
  ul. Bieszczadzka 1 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4375781, fax. 013 4375715
  REGON: 37044051900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe zakresy rzeczowe robót określają: - przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorach umów. Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Kwota i termin wniesienia wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa w dniu złożenia ofert o godz. 10.00 (decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 2.Formy i miejsce wnoszenia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w formie pieniędzy musi być wniesione przelewem - na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 29 8636 0005 2001 0004 8666 0006 3.Zwrot wadium Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1)upłynął termin związania ofertą, 2)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 3)Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2)który został wykluczony z postępowania, 3)którego oferta została odrzucona. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Warunkiem przyjęcia oferty jest: a)Wykonanie przez Wykonawcę co najmniej 5 - ciu zadań o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. b)Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. c)Wykonawca musi udowodnić, że posiada potencjał sprzętowy (własny lub przez dzierżawę, wynajem umowę kupna lub w inny sposób) w pełni sprawnych jednostek sprzętu potrzebnych do wykonania zamówienia. Typ i charakterystyka sprzęt Minimalna wymagana liczba jednostek (szt) SPRZĘT 1.Równiarka min. 100 KM 2.Ładowarka o poj. łyż. min. 2,5 m3 3.Walec wibracyjny min. 12 t 4.Ubijak spalinowy 200 kg 5.Sprężarka pow. spalinowa 6.Walec statyczny ogumiony min. 10 t 7.Rozcielacz do bitumu 8.Skrapiarka samojezdna lub ciągniona 1500 dm3 9.Koparki samochodowe o poj. łyż. min. 1,20 m3 ŚRODKI TRANSPORTU 1.Samochody samowyładowcze min. 5 t 2.Samochody dostawcze min. 0,9 t Wykonawca może także wymienić alternatywny sprzęt, proponowany przez siebie dla danych robót oraz dołączyć uzasadnienie swojej propozycji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania myśl art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), (załącznik nr 3 do SIWZ). 5.Wypełniony formularz OFERTA (Załącznik nr 1 do SIWZ). 6.Kosztorys ofertowy. 7.Wykaz, co najmniej 5 - ciu zrealizowanych zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (załącznik nr 4 do SIWZ) popartych dołączonymi referencjami. 8.Wykaz personelu (osób i podmiotów) na formularzu stanowiącym (Załącznik nr 5 do SIWZ), odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) z podaniem: - imienia, nazwiska oraz przewidzianej do pełnienia funkcji na budowie, - wykształcenia i specjalności (dyplom), - rodzaj i numer uprawnień budowlanych; - ilość lat praktyki w charakterze Kierownika budowy lub Kierownika robót; - wykaz zrealizowanych robót z podaniem pełnionej funkcji i krótkiej charakterystyki obiektu. 9.Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia na formularzu stanowiącym (Załącznik nr 6 do SIWZ). 10. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 11. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). 12. Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Uwaga: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach