Przetargi.pl
Budowa chodników w miejscowości Krasiczyn i Dybawka

Urząd Gminy Krasiczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 37-741 Krasiczyn, Krasiczyn 177
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6718370 , fax. 016 6718370
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krasiczyn
  Krasiczyn 177 177
  37-741 Krasiczyn, woj. podkarpackie
  tel. 016 6718370, fax. 016 6718370
  REGON: 00054146300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasiczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników w miejscowości Krasiczyn i Dybawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa odcinka chodnika w miejscowości Krasiczyn wraz z odwodnieniem w ciagu drogi krajowej odcinek w km 335+791 do 335+912 - 121 mb strona prawa oraz budowa chodnika w miejscowości Dybawka w ciagu drogi krajowej odcinek w km 338+965 do 339+000 strona lewa oraz 338+920 do 339+020 strona prawa 135 mb .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 posiadanie uprawnien do wykonywania robót drogowych 2 posiadanie niezbednej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny i kadry zdolne do wykonania zamówienia 3 sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia 4 nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w/g art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr.19 poz.177 z 2004r. 5. wyspecjalizowana w budowie chodników Przy ocenie spełnienia powyższych warunkow zamawiający żąda doręczenia oświadczenia do ppkt.1- 4. Natomiast ocenia spełnienia warunkow ppkt.5 dokonywana będzie na podstawie wykazu robót chodnikowych z ostatnich 5lat. Za spełnienie tego kryterium uważac się będzie wykonanie robót chodnikowych w ciagu 5 lat w łączniej kwocie 500 000 zł.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 oświadczernie dot spełnienia warunków specyfikacji z pkt 6 ppkt 1 do 4 2 wykaz robót chodnikowych za ostatnie 5 lat

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasiczyn.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach