Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Jaworze Górne - Gębiczyna

Gmina Pilzno ogłasza przetarg

 • Adres: 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6721036 , fax. 014 6722491
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilzno
  ul. Rynek 6 6
  39-220 Pilzno, woj. podkarpackie
  tel. 014 6721036, fax. 014 6722491
  REGON: 85166119700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Jaworze Górne - Gębiczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Jaworze Górne - Gębiczyna na odcinku o długości 0,950 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone poniższe dokumenty dla każdego z nich): - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), w tym: a) wykażą się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacją robót w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z podbudową o powierzchni wynoszącej co najmniej 3000 m2, b) dysponują lub będą dysponować, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia osobą kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg oraz będącego członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w roboty zostały wykonane należycie (wykaz ma zawierać: opis robót, w tym powierzchnię wykonanej nawierzchni, datę wykonania robót, dane odbiorcy robót zgodne z referencjami), b) wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska kierownika robót (wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie dróg oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku, jeżeli w/w osobą wykonawca będzie dopiero dysponował, to składa również pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dla potwierdzenia spełniania warunków zawartych w pkt 1-3 wykonawcy dostarczą również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonywana na zasadzie oceny spełnia lub nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego. o Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do swych ofert następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wykaz ma zawierać: opis robót, w tym powierzchnię wykonanej nawierzchni, datę wykonania robót, dane odbiorcy robót zgodne z referencjami). 4. Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie. 5. Wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska kierownika robót (wg załącznika nr 3 do SIWZ). 6. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby kierownika robót (w przypadku, jeżeli wykonawca nie dysponuje osobą kierownika robót). 7. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - dla kierownika robót. 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilzno.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach