Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych i ulepszonych żużlem oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Poraj w 2013 roku

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-360 Poraj, ul. Jasna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3145251 , fax. 34 3145006
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Jasna 21 21
  42-360 Poraj, woj. śląskie
  tel. 34 3145251, fax. 34 3145006
  REGON: 00054519400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/poraj.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych i ulepszonych żużlem oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Poraj w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych i ulepszonych żużlem oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Poraj w 2013 roku Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: 1.Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera. 2.Planowana przez zamawiającego dla tej metody ilość wbudowanej masy wynosi 60 ton. 3.Profilowanie równiarką dróg gminnych gruntowych. 4.Wykonanie robót ziemnych przy drogach gminnych spychaczem gąsienicowym, koparkami, walcami, ręczne wyrównanie krawędzi. 5.Dostawa tłucznia kamiennego 2-31,5 mm do remontu dróg gminnych gruntowych. 6.Przewożenie mas ziemnych wywrotkami o ładowności powyżej 7 ton 7.Regulacja pionowa urządzeń podziemnych: studzienek kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana uszkodzonych włazów i zaworów. 8.Ręczne oblewanie spękań nawierzchni asfaltowej Planowana przez zamawiającego ilość właściwej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych m2 oraz ton dotyczących wykonania poszczególnych rodzajów remontów / w wielkości do 30 % / w ramach maksymalnej kwoty umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 lub za tonę dostarczonego materiału. Planowane zakresy i obmiary robót:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poraj.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach