Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego na poziomie podstawowym z elementami savoir vivre podczas obsługi gości hotelowych

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8605000 , fax. 33 8605083
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Krasińskiego 13 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 33 8605000, fax. 33 8605083
  REGON: 07219804900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego na poziomie podstawowym z elementami savoir vivre podczas obsługi gości hotelowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego na poziomie podstawowym z elementami savoir vivre podczas obsługi gości hotelowych dla uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Kurs barmański - Stopień podstawowy. Maksymalna liczba uczestników - 7 osób. Kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin. 2.Wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował co najmniej niżej wskazane bloki: a)wprowadzenie do zawodu barmana, b)terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego oraz rodzaje stosowanego szkła, miary barowe. c)alkoholoznawstwo. d)miksologia - zasady komponowania napojów mieszanych, e)zajęcia z miksologii, f)zasady podawania napojów alkoholowych, g)dekoracje, h)odpowiedzialne serwowanie alkoholu, i)organizacja baru i pracy barmana (w tym podstawy zarządzania barem), j)podstawowe triki barmańskie, k)savoir vivre podczas obsługi gości hotelowych w wymiarze co najmniej 10 godzin. 3.Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu uczeń otrzyma dyplom ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy. 4.Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. Wykonawca winien dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. 5.Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. 6.Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis). 7.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia następującej dokumentacji przebiegu kursu: a)dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, b)listę obecności, c)protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony, d)imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, e)rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. 8.Wykonawca zorganizuje kurs na terenie miasta Żywca. W przypadku gdy Wykonawca zorganizuje kurs poza terenem Miasta Żywiec, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu, dla każdego uczestnika na trasie: Żywiec - miejsce praktyki - Żywiec. 9.Wykonawca uwzględni w cenie koszt zorganizowania kursu dla jednego uczestnika, przy czym koszt ten powinien zawierać: koszt samego kursu (wraz z egzaminem wewnętrznym), koszt ubezpieczenia uczestników, koszt wymaganego orzeczenia lekarskiego (jeżeli jest wymagane), koszt ewentualnych materiałów dydaktycznych i produktów koniecznych do realizacji kursu oraz (w przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Miasta Żywca) także koszt transportu. 10.Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie odpowiedzialna także za informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji uczestników (o każdej nieobecności ucznia na kursie) oraz o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia. 11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. 12.Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem. 13.Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 14.W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 808300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną