Przetargi.pl
Świadczenie usług gospodarczych na terenie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43/45
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6094543 , fax. 32 6094544
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
  ul. Św. Huberta 43/45 43/45
  40-543 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6094543, fax. 32 6094544
  REGON: 27253753900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/rdlp_katowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państw. jedn. org. nieposiadająca osobow. prawnej zarządzająca mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług gospodarczych na terenie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gospodarczych na terenie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w czterech obszarach: 1-sprzątanie i konserwacja pomieszczeń biurowych (łączna powierzchnia: 2927,58 m2), 2-utrzymanie porządku i czystości na i wokół posesji(ogólna powierzchnia: 3070,00 m2), 3-utrzymanie terenów zieleni (ogólna powierzchnia: 5620,00 m2), 4-dozorowanie obiektów znajdujących się na posesji (ogólna powierzchnia dozorowania 10340 m2). Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2013r. Szczegółowy opis zakresu znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice. Numer rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940, z zaznaczeniem -Wadium przetargowe na świadczenie usług gospodarczych-, w takim terminie aby Zamawiający posiadał je na swoim koncie przed upływem terminu składania ofert. b) Inne dopuszczalne formy wadium: Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, wymagane jest złożenie w kasie Zamawiającego oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, najpóźniej przed terminem składania ofert. Poręczenia muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Do oferty Wykonawca może załączyć kopię tego dokumentu. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty. 8. W przypadku złożenia wadium zawierającego błędy i/lub wadium z którego nie będą jednoznacznie wynikać wyżej wymienione informacje, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało złożone prawidłowo, a co za tym idzie wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa Art. 46 Ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach