Przetargi.pl
Wykonanie pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-606 Jaworzno, ul. Północna 9b
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 032 6181801
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
  ul. Północna 9b 9b
  43-606 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181800, 6181815, fax. 032 6181801
  REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Roboty budowlane związane z przystosowaniem sal lekcyjnych do potrzeb pracowni komputerowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie przy ul. Licealnej 3, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie przy ul. Towarowej 61, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 5, zgodnie z : 1)Projektem wykonawczym dostosowania pomieszczenia na cele pracowni komputerowej realizacja projektu Linux w szkole dla 24 stanowisk uczniowskich i nauczyciela w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie branża elektryczna , stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)Przedmiarem robót branży elektrycznej na dostosowanie sali nr 27 na cele pracowni komputerowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3)Przedmiarem robót na dostosowanie pomieszczenia pod względem budowlanym na cele pracowni komputerowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie,stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, 4)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą wykonania remontu sali lekcyjnej nr 27 w budynku I liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie,stanowiącą Załącznik Nr 4 do SIWZ, 5)Projektem wykonawczym dostosowania pomieszczenia na cele pracowni komputerowej realizacja projektu Linux w szkole dla 24 stanowisk uczniowskich i nauczyciela w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie branża elektryczna , stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, 6)Przedmiarem robót branży elektrycznej na dostosowanie pomieszczenia na cele pracowni komputerowej w sali F1 1 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie,stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, 7)Przedmiarem robót na dostosowanie pomieszczenia pod względem budowlanym na cele pracowni komputerowej w sali F1 1 budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, 8)Specyfikacją techniczną branży budowlanej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą wykonania remontu sali lekcyjnej nr F1 1, przystosowanie do potrzeb pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ, 9)Projektem wykonawczym dostosowania pomieszczenia sali lekcyjnej na cele pracowni komputerowej realizacja projektu Linux w szkole dla 24 stanowisk uczniowskich i nauczyciela w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie branża elektryczna , stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ, 10)Przedmiarem robót branży elektrycznej na dostosowanie pomieszczenia na cele pracowni komputerowej w sali nr 275 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ, 11)Przedmiarem robót na dostosowanie pomieszczenia pod względem budowlanym na cele pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ, 12)Specyfikacją techniczną branży budowlanej, wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 275, przystosowanie do potrzeb pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 12 do SIWZ, 13)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych,instalowania okablowania komputerowego dla I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie, stanowiącą Załącznik Nr 13 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.300,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzopow.jaworzno.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach