Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 47 85 133 , fax. 0-32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 0-32 47 85 133, fax. 0-32 47 85 350
  REGON: 00052368900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości szczegółowo opisanych w specyfikacji z podziałem na części: Część I Zadanie 1.1 Wycena nieruchomości gruntowych. Wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową gruntów przejętych na własność Gminy Jastrzębie-Zdrój na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne stosownie do przepisu art. 98 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn, zm.) dla potrzeb ustalenia odszkodowania. Przy szacowaniu gruntu należy uwzględnić oszacowanie części składowych nieruchomości, jeżeli takie będą występowały. Zadanie 1.2 Wycena nieruchomości gruntowych. Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu przejętego na własność Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny stosownie do przepisu art. 98 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn, zm.) dla potrzeb ustalenia odszkodowania. Przy szacowaniu gruntu należy uwzględnić oszacowanie części składowych nieruchomości, jeżeli takie będą występowały. Zadanie 1.3 Wycena nieruchomości gruntowych. Wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oddanej w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej, celem obliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część II Zadanie 2.1 Wycena nieruchomości gruntowych. Wykonanie 67 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój celem dokonania aktualizacji opłaty rocznej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju oraz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach