Przetargi.pl
Remont lokalu Przedszkola nr 65 - filia przy ul. Pancera 8 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5103125 , fax. 22 5103189
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  ul. Modlińska 197 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5103125, fax. 22 5103189
  REGON: 01525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu Przedszkola nr 65 - filia przy ul. Pancera 8 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem lokalu Przedszkola nr 65 - filia przy ul. Pancera 8 w Warszawie. 1. Roboty obejmują pomieszczenia o łącznej powierzchni 276,81 m2, a ich zakres obejmuje w szczególności: 1) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych, takich jak: - odcięcie istniejących instalacji elektrycznych na czas robót remontowych, - demontaż istniejącego wyposażenia elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych, - demontaż i usunięcie kratek wentylacji grawitacyjnej; - demontaż i usunięcie osłon grzejników; - demontaż wszystkich skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami; - zbicie okładzin ceramicznych - glazury terrakoty w pomieszczeniu WC (24 i 25) oraz w pomieszczeniach łazienki i zalecza kuchennego (12, 14, 17) i posadzek drewnianych; - niezbędne przebicia technologiczne w ścianach i stropach, - wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki. 2. Roboty budowlano-montażowe, takie jak: - montaż ścianki działowej w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego UW/CW z poszyciem z płyt gipsowo-włóknowych FC w pom. zaplecza kuchennego nr 17; - montaż obudowy drzwi przesuwnych w Sali zajęć nr 27; - montaż konstrukcji i obudowy grzejników; - montaż urządzeń hydroinstalacyjnych; - montaż stelaży do mocowania wiszących misek ustępowych; - montaż obudowy stelaży do mocowania wiszących misek ustępowych; - obudowy w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego UW/CW z poszyciem z płyt - gipsowo-włóknowych FC; - wykonanie posadzek; - roboty malarskie; - montaż drzwi wewnętrznych. 3. Roboty instalacyjne, takie jak: - montaż armatury hydraulicznej, - montaż lamp 4. wykonanie innych robót wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i miejsca ich wykonywania. 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nadto, iż dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej obejmującej: - Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczeń, - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. 2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. 2.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto). Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. 2.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit a) oraz pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznych zawarte są załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy § 3A).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN WYKONANIA CAŁEGO ZAMÓWIENIA
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach