Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych w m: Świnoujście

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108 , fax. 91 488 74 95
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2 2
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108, fax. 91 488 74 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych w m: Świnoujście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem w m: Świnoujście ul. Gdyńska 23b/6, ul. Grunwaldzka 64a/2, ul. Wilków Morskich 4/14, ul. Wilków Morskich 6/14, ul. Kościuszki 9/68, ul. Kołłątaja 2b/6, ul. Matejki 3/3, ul. Konstytucji 3Maja 50b/8, w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach