Przetargi.pl
Remont korytarzy II i III piętra budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 041 3451873
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 041 3451873
  REGON: 00029195400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korytarzy II i III piętra budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Drugie postępowanie, poprzednie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, u Pzp.Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 45422100-2 Stolarka drewniana. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 45442100-8 Roboty malarskie. 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg. 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych. 45410000-4 Tynkowanie. 445321000-3 Izolacja cieplna. 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 45261320-3 kładzenie rynien. 45312310-3 Ochrona odgromowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej siwz: - Przedmiar robót, remont korytarzy II i III piętra ( załącznik nr 2 do siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, szczegółowy opis dla wykonawców: wykaz minimum 15 pracowników wraz potwierdzeniem opłaty składki ZUS za nich w 2009 r., w tym uprawnienia osób zdolnych do kierowania w.w pracami. 1.3 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp 1.4 Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)spełniają warunki określone w siwz 2.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI metodą warunku granicznego- spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy złożyć (wypełnić i podpisać) na druku oferty lub zgodnie z załączonym wzorem łącznie z kosztorysem ofertowym szczegółowym (wzór, załącznik nr 1 do siwz ). 2. Oświadczenie wynikające z treści art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych(wzór, załącznik nr 3 do siwz). 3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robót zbliżonych swym zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia. Wymagane jest dołączenie dokumentów stwierdzających, że zadania zostały wykonane z należytą starannością (wzór, załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ich kwalifikacje i zakres wykonywanych przez nie czynności. Dla kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w branży remontowo-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (wzór, załącznik nr 6 do SIWZ). 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające prawo Oferenta do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert; 8. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert; 9. Dla podmiotów występujących wspólnie - umowy regulujące współpracę. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem /za zgodność/. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy są upoważnione łącznie dwie lub więcej osób, kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach