Przetargi.pl
Usługi transportowe.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3497277 , fax. 041 3497278
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3497277, fax. 041 3497278
  REGON: 00000140700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów ze szkół na zajęcia do Instytutu Fizyki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tzn. prowadzą działalność o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonym w niniejszej SIWZ, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , tzn. w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali minimum dwie usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia; posiadają lub dysponują samochodem przeznaczonym do przewozu osób z aktualnymi badaniami technicznymi; dysponują osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii: D1; D. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 20 000 zł; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 5. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem na składanie ofert. 2. Zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - Dz. U. Nr 125 poz. 874 ze zmianami) 3. Umowa Spółki Cywilnej, jeżeli działalność prowadzona jest w takiej formie. 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz samochodów przeznaczonych do realizacji zamówienia z opisem ich stanu technicznego i określeniem ilości miejsc; 6. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik Nr 2). 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektem umowy. 8. Wykaz kierowców którzy będą realizowali usługę z podaniem ich kwalifikacji zawodowych 9. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 20 000 PLN;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach