Przetargi.pl
Odnowa nawierzchni dróg powiatowych : Zadanie nr 1 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne -Wierzbka - II etap od km 1+000 do km 2+130 Zadanie nr 2 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów -Kapkaz od km 0+023 do km 0+450

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Drogowców 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8643110 , fax. 015 8643619
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
  ul. Drogowców 4 4
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8643110, fax. 015 8643619
  REGON: 83041358000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.staszow.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa nawierzchni dróg powiatowych : Zadanie nr 1 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne -Wierzbka - II etap od km 1+000 do km 2+130 Zadanie nr 2 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów -Kapkaz od km 0+023 do km 0+450
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty związane z odnową nawierzchni drogi powiatowej będą polegały : - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5cm - wykonaniu warstwy profilującej z masy min-asfaltowej średnio 70 -75kg/m2 - w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość w-wy 3cm, - utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. śr 6-11 cm/m2 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy : 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; [do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające iż profil prowadzenia działalności przez oferenta jest zgodny z przedmiotem zamówienia]. 1.2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:: - Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy roboty budowlane odpowiadającą zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, - Wykonawca posiada (ma do dyspozycji) narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, a mianowicie: minimum jedną rozkładarkę masy mineralno bitumicznej, wytwórnię mas bitumicznych, minimum jeden walec stalowy i jeden ogumiony, środki transportowe, minimum jedną koparko- ładowarkę oraz jedną równiarkę, - Wykonawca ma do dyspozycji wykwalifikowany personel: przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnymi z przedmiotem zamówienia i ważne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; [Wykonawca zaakceptuje warunki płatności proponowane przez Zamawiającego, tj. Termin płatności należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek. Wykonawca załączy do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ] 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. [Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych załącznik nr 3 niniejszej SIWZ]. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:: - wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli: - jest niezgodną z ustawą - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 . - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, - zawierającą błędy w obliczeniu ceny , - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załączniki nr: 1.1 i 1.2 - kosztorys ofertowy - załączniki nr 2.1 , 2,2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 3. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 -Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik nr 5. -Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 6. C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.staszow.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach