Przetargi.pl
Remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach

Urząd Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-270 Wietrzychowice, 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 641-80-45 , fax. 0-14 641-80-45
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wietrzychowice
  19 19
  33-270 Wietrzychowice, woj. małopolskie
  tel. 0-14 641-80-45, fax. 0-14 641-80-45
  REGON: 00054999600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Przedszkola tj. zakładu fryzjerskiego i sklepu obuwniczego na zaplecze kuchenne przedszkola, wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy winni przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/. Do oferty winien być załączony oryginał dowodu wniesienia wadium. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. Wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają minimalne wymagania tj. doświadczenie - formularz DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był głównym wykonawcą lub podwykonawcą przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości co najmniej 150 tys. zł w zakresie realizacji zamówień o podobnym zakresie. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegała będzie na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna, zgodnie z pkt 15.1 niniejszej specyfikacji oraz czy wykonawca spełnia minimalne wymagania doświadczenia zawodowego określone w pkt 8 niniejszej specyfikacji. Tylko oferty spełniające opisane powyżej warunki będą brane pod uwagę przy porównywaniu cen ofertowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g załączonego wzoru oświadczenia, (2) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: kserokopie uprawnień, wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, kierownika budowy branży budowlanej, (4) kserokopię aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem, rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - formularz DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 71 poz. 645/ tzn. składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu, którego kserokopia została dołączona do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wietrzychowice/podmiotowe/Zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach