Przetargi.pl
Modernizacja SP GZOZ w Rzezawie - etap III - termomodernizacja

Gmina Rzezawa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6858600, 6858100, 6858120 , fax. 014 6858601
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzezawa
  ul. Długa 21 21
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. 014 6858600, 6858100, 6858120, fax. 014 6858601
  REGON: 00054996700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja SP GZOZ w Rzezawie - etap III - termomodernizacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku SP GZOZ w Rzezawie, w skład której wchodzą: - roboty przygotowawcze, - ocieplenie stropu budynku nad piwnicą, - ocieplenie i tynkowanie elewacji budynku, -
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 3 500 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnoś
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawca może powierzyć część lub całość wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy: a) Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji robót o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i zrealizowali w ostatnich pięciu latach (2004 - 2008) roboty budowlane (minimum 2 zamówienia), odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu. c) Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Wymagany jest wykaz sprzętu posiadanego lub udostępnionego do wykonania niniejszego zamówienia. d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym osobę proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy. f) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. g) Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie i maks. 14 dni na podjęcie napraw gwarancyjnych Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) warunki określone w pkt. 8.1.a., 8.1.e. i 8.1.f. musi spełniać każdy podmiot z osobna, pozostałe warunki sumarycznie. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (na podst. art. 24 ustawy Pzp): a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: k) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, l) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, m) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, n) Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Ocena spełnienia warunków: a) Oferowane warunki wykonania zamówienia winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z ustawy Pzp. b) W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny -warunek niespełniony- zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 Pzp, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. Ofertę wraz z oświadczeniami - wypełnioną i podpisaną wg wzoru formularza ofertowego, a) Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym, potwierdzone aktualnym dokumentem stanowiącym podstawę prawną do prowadzenia przez wykonawcę działalności gospodarczej (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone wykazem wykonanych w ostatnich pięciu latach (2004 - 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych (minimum 2 zamówienia), odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. c) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym lub zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca. d) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, w tym osobę proponowaną na kierownika budowy z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z załączeniem kopii tych dokumentów. e) Oświadczenie wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. f) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp., potwierdzone zaświadczeniem od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. g) Oświadczenie wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzone aktualną polisą ubezpieczeniową. h) Oświadczenie wykonawcy, że zapewni 3 letni okres gwarancji i max. 14 dni na podjęcie napraw gwarancyjnych na wykonane zadanie. i) Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. j) Oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. k) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest wskazać tę część zamówienia w załączniku do oferty: Wykaz prac do zrealizowania przez podwykonawców. l) Harmonogram realizacji zamówienia. m) Kosztorys ofertowy. n) Zaparafowany projekt umowy. o) Pełnomocnictwo, ustalające pełnomocnika do reprezentowania, w przypadku podmiotów występujących wspólnie. p) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z dostarczonych dokumentów. Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) wymaga się, aby dokumenty wymagane w pkt. 9.1.a. i 9.1.f i 9.1.g. przedstawiono osobno dla każdego partnera.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzezawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach