Przetargi.pl
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka

Gmina Sucha Beskidzka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8742341, 8749544 , fax. 033 8742266
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sucha Beskidzka
  ul. Mickiewicza 19 19
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 033 8742341, 8749544, fax. 033 8742266
  REGON: 07218192000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka zgodnie z Uchwałą Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przystąp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia) - tj.: - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie; za usługę odpowiadającą usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się: 1) opracowanie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 2) opracowanie uchwalonej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - wykażą, że dysponują lub będą dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia wymagane ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wszystkie wyżej opisane warunki. Ocena będzie dokonywana przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego na zasadzie spełnia - nie spełnia wszystkich tych warunków. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawców należy złożyć dokumenty i oświadczenia zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); 6) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, powierzchni objętej przedmiotem zamówienia, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ); 7) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 8) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach