Przetargi.pl
remont pomieszczeń biurowych w hali widowiskowo - sportowej w Skawinie

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 276 24 12 , fax. 012 276 24 12 wew. 38
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  ul. Żwirki i Wigury 11 11
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 012 276 24 12, fax. 012 276 24 12 wew. 38
  REGON: 35056427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont pomieszczeń biurowych w hali widowiskowo - sportowej w Skawinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kapitalnym istniejących pomieszczeń biurowych oraz adaptacji zaplecza budynku na nowe pomieszczenia biurowe w hali widowiskowo - sportowej położonej w Skawinie przy ul. Konst
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym w szczególności: wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. wniosą wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedstawione dokumenty winny jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja); 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania; 4. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych przedstawionych w wykazie sporządzonym wg pkt. 3; B. Pozostałe dokumenty 5. Formularz ofertowy (według załącznika nr 6 do niniejszej Specyfikacji); 6. Kosztorys ofertowy zawierający szczegółową kalkulację ceny oraz szczegółowy wykaz materiałów, sporządzony na podstawie informacji przedstawionych w niniejszej specyfikacji; 7. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę - upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 8. wskazanie pełnomocnika umocowanego do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie oraz jego odpowiednie pełnomocnictwo, w przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy to m.in. spółki cywilnej oraz konsorcjum); 9. dowód wniesienia wadium (tylko kopia) w kwocie 5 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckis.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach