Przetargi.pl
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy obiektu mostowego na potoku Racławka w miejscowości Racławice

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-123895247, 3895022 , fax. 0-12 3895521
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
  Jerzmanowice 372B 372B
  32-048 Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie
  tel. 0-123895247, 3895022, fax. 0-12 3895521
  REGON: 00053504300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy obiektu mostowego na potoku Racławka w miejscowości Racławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Pozyskanie materiałów wstępnych: podkładów zasadniczych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 2.Przygotowanie opinii lokalizacyjnej. 3.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, skala 1:500 dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania p
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713134009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe: 1.100,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisem z KRS) b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie ( tj. wykonali w okresie ubiegłych 3-lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacje projektowe o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem zamówienia tj. każda o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto - załączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie) oraz dysponują potencjałem projektowym (tj. co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia w branży: drogowej i mostowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), należące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Złożą komplet dokumentów wymaganych w Ust. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach