Przetargi.pl
Konserwacje i naprawy maszyn kserograficznych będących w użytkowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Sienkiewicza 77 w Nowym Sączu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4437848 , fax. 018 4435358
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77 77
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4437848, fax. 018 4435358
  REGON: 00001775600331
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje i naprawy maszyn kserograficznych będących w użytkowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Sienkiewicza 77 w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa serwisowa maszyn kserograficznych LANIER 5222, LANIER 7213 w zakres, której wchodzą: -konserwacje zgodnie z obowiązującymi kryteriami i parametrami technicznymi w okresie trwania umowy, -okresowe przegląd
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy : -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 - z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie przedłożenie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale Wymagane dokumenty i oświadczenia ofertowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi dostarczyć: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach