Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na potoku PIEKIELNIK w km 0+000 ÷ 0+260 w m. Długopole, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Głowackiego 34a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4144551 , fax. (018) 4144550
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu
  ul. Głowackiego 34a 34a
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4144551, fax. (018) 4144550
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na potoku PIEKIELNIK w km 0+000 ÷ 0+260 w m. Długopole, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje zabudowę potoku na długości 0,26 km. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona: - dokumentację projektową, - roboty budowlane związane z usuwaniem szkód powodziowych: 1. Wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach pot
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. W ZAKRESIE WYKONANIA PROJEKTU W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji w szczególności: 1. osoby, które będą wykonywały prace projektowe posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. B. W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w szczególności: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tzn. a) Wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoją wartością co najmniej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, jednak o wartości nie mniejszej niż 0,2 mln zł,. Ponadto wykonali opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamiennych o długości co najmniej 300 mb oraz narzut kamienny o kubaturze co najmniej 700 m3. Za roboty budowlane Zamawiający uznaje roboty w zakresie budownictwa wodno - melioracyjnego, b) dysponują lub będą dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia. c) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), to jest kierownik budowy posiada uprawnienia odpowiednie do wykonywania robót wodno-melioracyjnych oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) ich obroty za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres ( na podstawie rachunku zysków i strat ) w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum stanowiącą wartość złożonej oferty. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ODNOŚNIE DOKUMENTACJI: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Odpisu uprawnień z załączonym CV. Wymagane jest wykazanie w CV co najmniej 2 prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za prace projektowe Zamawiający uznaje prace projektowe w zakresie budownictwa wodno - melioracyjnego. B) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. B. ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. F) Oświadczenie Wykonawcy 3. Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. B) Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. Do wykazu należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny sprzętu, a w wypadku gdy sprzęt nie jest własnością Wykonawcy - umowę najmu, dzierżawy, leasingu lub pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego sprzęt o jego użyczeniu Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. C) Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Jeżeli osoby wyszczególnione w wykazie nie są zatrudnione przez wykonawcę w oparciu o umowy o pracę należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoich pracowników, że udostępni swoich pracowników Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w wypadku osób fizycznych oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy. D) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Wykonawca w celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: A) części sprawozdania finansowego w postaci bilansu i rachunku zysku i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. B) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. W wypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie publiczne, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty jak w ust. 2, 3 i 4 (i odpowiednio w ust. 6) z tym, że dokumenty wskazane w ust. 2 muszą być wystawione na każdego z Wykonawców osobno. Oświadczenie z art. 22 Ustawy może być złożone przez każdego z Wykonawców z osobna zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4 lub złożone wspólnie zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców. 6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ust. 2 lit B), C) i E) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) w ust 2 lit. D) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart 24 ust 4 - 8 Ustawy. 6.2 dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 6.1 pkt 1) lit A) i C) oraz w ust. 2) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.3 Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 6.1 pkt 1) lit. B) oraz ust 2 musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej tj. w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych w ust. 6.2 i 6.3 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 6 niniejszego działu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia z art. 22 Ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub oryginalnym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach