Przetargi.pl
Remont elewacji, montaż mieszaczy w łazienkach, wykonanie zadaszenia tarasu, likwidacja zacieków oraz modernizacja zasilania z układem pomiarowym w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie (znak sprawy ZP-81/13)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji, montaż mieszaczy w łazienkach, wykonanie zadaszenia tarasu, likwidacja zacieków oraz modernizacja zasilania z układem pomiarowym w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie (znak sprawy ZP-81/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, montaż mieszaczy w łazienkach, wykonanie zadaszenia tarasu, likwidacja zacieków oraz modernizacja zasilania wraz z układem pomiarowym w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt budowlano-wykonawczy na remont elewacji z dociepleniem i zadaszeniem tarasu oraz dokumentacji kosztorysowej na likwidację zacieków i montaż mieszaczy wody w sanitariatach dla dzieci w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonany przez ARG - arch. Radosław Guzowski, w dniu 15 kwietnia 2013r. Autorami opracowania są: architektura - mgr inż. arch. Radosław Guzowski, instalacje elektryczne - mgr inż. Mariusz Kryśkiewicz. 2) Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonany przez PRECYZJA, w dniu 10 maja 2013r. Autorem opracowania jest mgr inż. Wojciech Grossman, sprawdził mgr inż. Kazimierz Krasuski, opracował Tomasz Lewandowski. 3) Przedmiar robót dla remontu elewacji budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonany przez ARG - arch. Radosław Guzowski, w dniu 15 kwietnia 2013r. Autorem opracowania jest tech. arch. Aldona Olejnik. 4) Przedmiar robót na modernizację zasilania budynku wraz z układem pomiarowym Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonany przez Arkadiusza Kieresia w dniu 19 czerwca 2013r. na podstawie kosztorysu wykonanego przez firmę PRECYZJA. 2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu elewacji z dociepleniem i zadaszeniem tarasu oraz dokumentacji kosztorysowej na likwidację zacieków i montaż mieszaczy wody w sanitariatach dla dzieci w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonaną przez ARG - arch. Radosław Guzowski, w dniu 15 kwietnia 2013r. Autorami opracowania są: mgr inż. arch. Radosław Guzowski, tech. arch. Aldona Olejnik. 3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie, wykonaną przez PRECYZJA, w dniu 10 maja 2013r. Autorem opracowania jest mgr inż. Wojciech Grossman. Dane ogólne: Budynek Przedszkola wybudowano w latach 60-tych dwudziestego wieku. Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje naziemne i nieużytkowe poddasze. Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej tj.: ściany murowany z cegły ceramicznej. Stan budynku - dobry. Powierzchnia ścian objętych zamówieniem: ok. 550 m2. Wysokość budynku ok. 8 m. W zakres zamówienia wchodzi m. in.: Roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty demontażowe; c) wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i parapetów; d) wymiana daszków nad wejściem; e) zadaszenie tarasu markizami; f) malowanie elewacji; g) usunięcie zacieków i malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w sanitariatach dziecięcych; h) roboty towarzyszące objęte opracowaniem; Roboty sanitarne: a) roboty rozbiórkowe; b) wymiana baterii umywalkowych na termostatyczne z mieszaczami; c) wykonanie robót towarzyszących; Roboty elektryczne: a) demontaż i ponowny montaż instalacji przeciwoblodzeniowej; b) wymiana przewodów pionowych instalacji odgromowej; c) demontaż dwóch układów pomiarowych; d) demontaż wyłącznika głównego; e) demontaż zabezpieczeń przedlicznikowych; f) wykonanie i zamontowanie nowej rozdzielnicy głównej RG i skrzynki dla RWE; g) zamontowanie układu pomiarowego podstawowego bezpośredniego; h) wykonanie WLZ-tu ze złącza do rozdzielnicy RG; i) wykonanie WLZ-tu z rozdzielnicy RG do istniejącej tablicy TG; j) wykonanie potrójnego uziomu szpilkowego o wartości mniejsze od 10 Ohmów połączonego bednarką ocynkowaną; k) montaż głównej szyny uziemiającej GSW w piwnicy i połączenie jej pomalowanym płaskownikiem ocynkowanym oraz przewodem LgY 16 z szyną PE rozdzielnicy RG, przyłączem wody i gazu; l) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej; m) sprawdzenie instalacji przeciwoblodzeniowej; n) roboty tynkarskie i malarskie w obrębie ww. rozdzielnic i złącza; o) wykonanie robót tymczasowych: przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą prowadzone prace. UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót. 2. Ze względu na konieczność przejazdu przez teren wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Górskiego 5 wykonawca musi uzyskać zgodę na wjazd do przedszkola. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach