Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 237 00 00 , fax. 22 237 00 99
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Aleje Jerozolimskie 65/79 65/79
  00-697 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 237 00 00, fax. 22 237 00 99
  REGON: 14097129300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crzl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostak Budżetowa podległa MPiPS.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy, bębnów, zespołów utrwalających oraz pasów transmisyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.crzl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach