Przetargi.pl
Nr ICM-371-11/2013 Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla ICM UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8749100 , fax. 022 8749115
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Pawińskiego 5a 5a
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8749100, fax. 022 8749115
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr ICM-371-11/2013 Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla ICM UW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w ilościach wynikających ze złożonego zapotrzebowania dla ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce dostawy znajduje się na terenie miasta Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Rozdział IV do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.icm.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach