Przetargi.pl
Remont dwóch pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz Remont pomieszczeń Urzędu oraz adaptacja pomieszczeń OSP na salę konferencyjną

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 063 2888192 , fax. 063 2888192
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 063 2888192, fax. 063 2888192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dwóch pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz Remont pomieszczeń Urzędu oraz adaptacja pomieszczeń OSP na salę konferencyjną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont dwóch pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz Remont pomieszczeń Urzędu oraz adaptacja pomieszczeń OSP na salę konferencyjną. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część nr 1 obejmująca Zadanie nr 1: Remont dwóch pomieszczeń w budynku byłego Ośrodku Zdrowia w Uniejowie. Zakres prac dla danego zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń po dawnych gabinetach lekarskich na pomieszczenia biurowe. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC: Pomieszczenie nr 1 ( z toaletą) - rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz posadzek z płytek na zaprawie cementowej (pokój + toaleta) - wysokość okładzin to 2,05 m. - zastosowanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej - licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej wraz z przygotowaniem podłoża do wysokość ok. 1,5 m w toalecie oraz zastosowanie posadzek z płytek w toalecie - wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem opraw świetlówkowych przykręcanych - wymiana 3 opraw oświetleniowych w łazience (w tym podwyższenie 1 oprawy nad umywalką i obniżenie włącznika) - zastosowanie nakładek z PCV na parapety - całkowity demontaż zlewozmywaka metalowego o wymiarach 140 cm x 60 cm oraz baterii - zaślepienie otworów nieużytkowych po demontażu baterii oraz zlewozmywaka - wymiana drzwi wejściowych na drzwi wewnętrzne o okleinie imitującej drewno (dostosowane kolorystycznie do drzwi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się na tym samym piętrze) - wyrównanie powierzchni ścian - zastosowanie tynków wewnętrznych w razie konieczności i zastosowanie gładzi gipsowej wraz z gruntowaniem podłoża - malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie (kolorystyka uzgadniana z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) - wyrównanie rurek przelotowych między stropami - wyrównanie połączenia ścian oraz sufitu do kąta prostego - wymiana kratki wentylacyjnej w pokoju oraz wymiana wentylatora w toalecie - montaż rolet okiennych ( 3 okna) (kolor uzgadniany z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) - założenie wykładziny podłogowej PCV w pokoju (wzór uzgadniany z Zamawiającym na etapie wykonywania zadania) - zamontowanie listew przypodłogowych - malowanie sufitów (kolor biały) - obniżenie gniazd elektrycznych - wymiana gniazd i włączników na nowe - wymiana miski ustępowej oraz umywalki - wymiana gniazda wtykowego na podtynkowy - likwidacja 3 gniazd wtykowych (wskazane przez Zamawiającego) - dostawa 2 biurek, 1 stolika, 2 krzeseł biurkowych, 2 krzeseł zwykłych, 1 szafy (zgodnie z załącznikiem) Pomieszczenie nr 2 - wymiana istniejącego oświetlenia z zastosowaniem opraw świetlówkowych przykręcanych - wymiana i obniżenie kratki wentylacyjnej - demontaż ramiom teleskopowych, przymocowanych do ścian i podłogi tworzących parawan - zastosowanie obudowy rury kanalizacyjnej poprzez zamocowanie stelaża metalowego i przytwierdzenie płyt gipsowo - kartonowych - rozebranie wykładzin ściennych z płytek ( o powierzchni: jedna ściana wysokość 1,62 m, szerokość 1,44 m; druga ściana wysokość 1,62 m, szerokość 0,68 m) - licowanie ściany płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej wraz z przygotowaniem podłoża do wysokość około 60 cm nad umywalką - demontaż metalowego kranu i zaślepienie otworów nieużytkowych - demontaż oświetlenia nad zlewozmywakiem - demontaż zlewozmywaka i dostawa umywalki w zabudowie (z szafką pod umywalką) - demontaż karnisza metalowego nad oknami - wymiana baterii wraz z podgrzewaczem wody - montaż rolet okiennych ( 2 okna) (kolor uzgadniany z Zamawiającym) - wyrównanie połączenia ścian oraz sufitu do kąta prostego - zastosowanie nakładek z PCV na parapety - wymiana drzwi wejściowych na drzwi wewnętrzne o okleinie imitującej drewno (dostosowane kolorystycznie do drzwi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się na tym samym piętrze) - zastosowanie gładzi gipsowej na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża - malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie ( kolorystyka uzgadniana z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) - malowanie sufitu (kolor biały) i usunięcie zacieków z sufitu - obniżenie gniazd elektrycznych - wymiana gniazd i włączników na nowe ( w tym wymiana jednego włącznika natynkowego wraz z instalacją na podtynkowy) - dostawa 1 biurka, 1 stolika, 1 krzesła zwykłego, 1 krzesła biurkowego, 2 szafy na dokumenty (szer. 120 cm, wys. 280 cm) zgodnie z załącznikiem 1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 6.00 do 19.00 2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (na okres której zostanie przedłużony okres rękojmi za wady), będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury. 3. Materiały potrzebne do wykonania robót, będących przedmiotem zamówienia dostarcza Wykonawca. 4. Wykonawca wykona roboty, będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy powierzchnie, które nie podlegają remontowi. 6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 7. Wykładzinę PCV w pomieszczeniu nr 1 należy położyć na podłożu twardym i suchym, nie może ono być zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem ani żadną inną substancją, które mogą wpłynąć na przyczepność. 8. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsza jest temperatura 12-18 0 C. Podczas malowania okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie pomieszczeń ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 9. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie i równe. Wszystkie nierówności, zwłaszcza w związku z usunięciem glazury ze ścian w pomieszczeniu nr 1, należy skuć, usunąć i zeszlifować. 10. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie SIWZ i załącznika oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 11. Wymiary pomieszczeń należy traktować pomocniczo do skalkulowania ceny ryczałtowej. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.44.21.00-8 Roboty malarskie 45.43.10.00-7 Kładzenie płytek 31.50.00.00-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 39.10.00.00-3 Meble Część 2: obejmująca zadanie nr 2 oraz zadanie nr 3 Zadanie nr 2: Remont sali wielofunkcyjnej i klatki schodowej w budynku OSP Uniejów. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej - demontaż drewnianych listew przypodłogowych - demontaż istniejącego lekkiego podestu drewnianego - uzupełnienie, przesunięcie istniejących punktów oświetleniowych w stosunku do proponowanych lamp - wykonanie sufitów obniżonych GK, wykonanie gładzi także na suficie istniejącym - oczyszczenie tynków, naprawa ubytków oraz skucie miejscowe wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych w miejscach tego wymagających - malowanie ścian powyżej istniejącej lamperii a także sufitów GK oraz sufitu istniejącego - odnowienie parkietu (cyklinowanie), bejcowanie, lakierowanie z wykończeniem matowym, listwy przypodłogowe analogicznie. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, - montaż listew przypodłogowych - kolor dostosowany do odnowionego parkietu. UWAGA! Przy prowadzeniu prac remontowych instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą lamperię na ścianach. Nie może ona ulec zniszczeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy doprowadzić go do stanu pierwotnego. Roboty w zakresie instalacji wewnętrznych: - wymiana, uzupełnienie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z przystosowaniem gniazd wtykowych i oświetlenia do nowej aranżacji wnętrz, - wymiana i remont instalacji teletechnicznych wraz z przystosowaniem i umiejscowieniem osprzętu wyposażenia tych instalacji do nowej aranżacji wnętrz, - likwidacja istniejących punktów oświetlenia i montaż nowego osprzętu elektrycznego i teletechnicznego - przesunięcie istniejących gniazd w sposób nienaruszający istniejącej lamperii, instalacje prowadzić po ścianie, - wykonanie nowych gniazd w sposób nienaruszający istniejącej lamperii, instalacje prowadzić za futryną wymienianej stolarki, za listwami przypodłogowymi, - wykonanie klimatyzacji w obrębie Sali wielofunkcyjnej, - sprawdzenie i udrożnienie w razie konieczności wentylacji grawitacyjnej Montaż nowego wyposażenia i elementów wystroju wnętrz: - ruchoma dekoracja przesłaniająca okna (rolety), - ruchome elementy dekoracyjne jak lustra wieszane na ścianach w łazienkach, w obrębie klatki schodowej wklejane na ścianę - meble stałe, maskownice grzejników z paneli ażurowych, zabudowy z paneli ażurowych jako elementów dekoracyjnych na ścianach oraz elementów z pełnej płyty meblowej jako elementów dekoracyjnych - mobilna ściana, na całej szerokości pomieszczenia i do wysokości sufitu obniżonego, - podświetlany trójwymiarowy herb Uniejowa, - podświetlane gabloty szklane na ekspozycję sztandarów, - meble ruchome z jednej kolekcji (krzesła i stoły), - elementy dekoracyjne (dwa komplety obrusów jasnych kremowych gładkich z nadrukiem lilii jak w herbie oraz bieżników granatowych gładkich lub z nadrukiem lilii jak w herbie, odcień lilii w przypadku jasnych obrusów 2-3 tony ciemniejszy, w przypadku granatowych bieżników 2-3 tony jaśniejszy), - dekoracyjne oprawy oświetleniowe (wiszące, nastropowe, taśmy ledowe), - sprzęt multimedialny (projektory multimedialne, ekrany z napędem elektrycznym, głośniki podwieszane zgodnie z kosztorysem elektrycznym) - konferencyjny zestaw nagłaśniający składający się z 8 mikrofonów bezprzewodowych oraz 1 mikrofonu przewodowego do zamontowania przy mównicy. Wykonawca dostarczy zestaw umożliwiający późniejszą rozbudowę zestawu (dołączenie dodatkowych mikrofonów oraz nagłośnienia). Wykonawca dostarczy elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawów multimedialnych ( mikser, wzmacniacz itp.), kompatybilnych ze wszystkimi wprowadzonymi elementami multimedialnymi. Elementy zestawu takie jak wzmacniacz, mikser, gniazda wtykowe, instalacje towarzyszące itp. Wykonawca zlokalizuje w centrali sterowania (skrzynce zamykanej na klucz). Wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku pn.: Zestawienie Sprzętu Multimedialnego, dołączonego do niniejszej SIWZ - inne (pojemnik na śmieci/niepalny lub trudno palny). Wszystkie elementy (rodzaj, kolorystyka) przed wmontowaniem lub dostarczeniem do obiektu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Szczegółowy opis i zakres robót, wyposażenie oraz wszystkie dane techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia znajdują się w dokumentacji dołączonej do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w trakcie realizacji prac remontowych. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek istniejącego już elementu, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić go (doprowadzić do stanu pierwotnego) na swój koszt. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć miejsce prac remontowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca umożliwi wstęp do obiektu przedstawicielowi Zamawiającego podczas przeprowadzanych prac remontowych. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się zapoznanie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją dołączoną do niniejszej SIWZ oraz dokonanie wizji lokalnej w obiekcie. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą. Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane 45.10.00.00-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu, rozbiórki 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.22.31.00-7 Konstrukcje metalowe 45.42.11.46-9 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszone 45.43.21.00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45.41.00.00-4 Okładziny tynkowe 45.44.21.00-8 Roboty malarskie 45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45.42.11.53-1 Instalowanie mebli i wyposażenia 39.10.00.00-3 Meble Zadanie nr 3: Remont pomieszczenia Urzędu Miasta w Uniejowie wraz z aranżacją wnętrza PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC: - instalacja sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dekoracyjnych - około 62 m2. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji, - montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - 8 kpl., - demontaż istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczenia oraz montaż nowych drzwi pełnych płytowych z okleiną. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji - 1 sztuka - demontaż istniejącej wykładziny podłogowej oraz ułożenie na posadce wykładziny podłogowej rulonowej - około 62 m2. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji, - montaż listew przypodłogowych przyściennych - około 33 m - montaż listew instalacyjnych - około 32 m. Wykonawca zobowiązany będzie przy wyprowadzeniu instalacji do pomieszczeń sąsiadujących ukryć instancje w listwach instalacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (około 5 m) - montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym - 4 sztuki - montaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach około 60 m - montaż złącza RJ45 - 4 sztuki - montaż pionowego okablowania strukturalnego - około 50 m - malowanie ścian - powierzchnia około 60 m2 - aranżacja wnętrza wraz z dostawą mebli biurowych wskazanych zgodnie z załącznikiem, w tym biurka 8 sztuk, krzesła biurowe 8 sztuk, stoły składane 4 sztuki, krzesła konferencyjne 4 sztuki (należy dostarczyć tego samego rodzaju i kolorystyce co dla zadania nr 2), szafy 2 sztuki, zabudowa 2 ścian szafami przeznaczonymi do przechowywania dokumentów. Rozmieszczenie wyposażenia, wymiary, charakterystykę oraz opis wyposażenia wskazano na wizualizacjach dołączonych do niniejszej SIWZ. Przy montażu szaf dwudrzwiowych między oknami należy dociąć istniejące parapety do szerokości montowanej szafy. Zamawiający dopuszcza, aby dostarczone meble były w odcieniach olcha, buk, grusza. Zamawiający zastrzega, aby wszystkie elementy wyposażenia (meble) wprowadzone do pomieszczenia były w jednolitej kolorystyce. 1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (na okres której zostanie przedłużony okres rękojmi za wady), będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia faktury. 2. Materiały potrzebne do wykonania robót, będących przedmiotem zamówienia dostarcza Wykonawca. 3. Wykonawca wykona roboty, będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 4. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć powierzchnie, które nie podlegają remontowi. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 6. Wykładzinę PCV w pomieszczeniu należy położyć na podłożu twardym i suchym, nie może ono być zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem ani żadną inną substancją, które mogą wpłynąć na przyczepność. 7. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsza jest temperatura 12-18 0 C. Podczas malowania okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie pomieszczeń ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 8. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie i równe. Wszystkie nierówności należy skuć, usunąć i zeszlifować. 9. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w pomieszczeniu przeznaczonych do remontu, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie wizualizacji dołączonych do SIWZ oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 10. Wymiary pomieszczeń przedstawione na wizualizacjach należy traktować pomocniczo do skalkulowania ceny ryczałtowej. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją przetargową, opisu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w trakcie realizacji prac remontowych. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek istniejącego już elementu, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić go (doprowadzić do stanu pierwotnego) na swój koszt. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć miejsce prac remontowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca umożliwi wstęp do obiektu przedstawicielowi Zamawiającego podczas przeprowadzanych prac remontowych. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się zapoznanie z załącznikami do niniejszej SIWZ oraz dokonanie wizji lokalnej w obiekcie. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie SIWZ i załącznika oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.22.31.00-7 Konstrukcje metalowe 45.42.11.46-9 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszone 45.43.21.00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45.44.21.00-8 Roboty malarskie 45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45.42.11.53-1 Instalowanie mebli i wyposażenia 39.10.00.00-3 Meble
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości: dla Części 1: 200,00 zł; dla Części 2: 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Wadium - przetarg na roboty budowlane w zakresie zadania pn. Remont dwóch pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz Remont pomieszczeń Urzędu oraz adaptacja pomieszczeń OSP na salę konferencyjną dla części... nie otwierać przed 05.08.2015 r., godz. 10:30 . 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4 a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio 6. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uniejow.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach