Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenia kuchni w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.01-10-073/15: Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 48 37507980; 375 5221 , fax. 48 375 66 41
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy
  ul. Stanisława Staszica 22 22
  26-340 Drzewica, woj. łódzkie
  tel. 48 37507980; 375 5221, fax. 48 375 66 41
  REGON: 10115487700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.drzewica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenia kuchni w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.01-10-073/15: Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia obejmuje jest dostawa i montaż wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenie lub doposażenie kuchni w oddziałach przedszkolnych na potrzeby realizacji projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Gminę i Miasto Drzewica. 2.Wszystkie dostarczone materiały i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Szkoła Podstawowa w Brzustowcu oraz szkoły filialne w Jelni i Krzczonowie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429590003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania całości zadania (w dniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.drzewica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach