Przetargi.pl
Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działce nr 2323/5/ w miejscowości Marcyporęba

Urząd Gminy Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 34 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeźnica
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92
  REGON: 00053781700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działce nr 2323/5/ w miejscowości Marcyporęba
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działce 2323/5 / w miejscowości Marcyporęba na odcinku 460m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach