Przetargi.pl
Wykonanie szlaków i ścieżek pieszo- rowerowych z miejscem odpoczynku , oznakowaniem turystycznym i historycznym w gminie Gorlice w ramach projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I.

Urząd Gminy Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3535762 , fax. 018 3535461
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gorlice
  ul. 11 Listopada 2 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3535762, fax. 018 3535461
  REGON: 00054137400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie szlaków i ścieżek pieszo- rowerowych z miejscem odpoczynku , oznakowaniem turystycznym i historycznym w gminie Gorlice w ramach projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie szlaków i ścieżek pieszo- rowerowych z miejscem odpoczynku , oznakowaniem turystycznym i historycznym w gminie Gorlice w ramach projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I. Zakres rzeczowy robót: Odcinek I obejmujący Nr ewidencyjne działek: 1727, - obręb 0009 Szymbark. Zakres robót: w ramach robót budowlanych typu drogowego zostaną wymienione warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni rowerowej na długości 229 mb. Trakt ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m zostanie wykorytowany mechanicznie do głębokości 30 cm od poziomu terenu. Koryto zostanie wyłożone warstwą 10 cm piasku średniego, a następnie zostanie ułożona warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm. Warstwą nawierzchniową ścieżki będzie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Warstwy nawierzchni ścieżki będą ograniczone obrzeżem betonowym 6*20 cm na ławie betonowej z oporem. Prace budowlane zostaną wykonane małogabarytowym sprzętem mechanicznym. Odcinek II obejmujący Nr ewidencyjne działek: 1718/1, 760/1, 760/2, 760/3, obręb 0009 Szymbark - działki drogowe, działka 1088/1 obręb 0009 Szymbark, działki 738, 770 obręb 0009 Szymbark - działki przecinające drogi - strumienie. Zakres robót: regeneracja ukształtowania terenu w pasie o szerokości ok. 2,0 m, na długości ok. 871mb, będzie polegała na powierzchniowym wyrównaniu pasa ścieżki sprzętem mechanicznym. Na wyrównanym terenie ułożona zostanie warstwa podsypki żwirowej (10 cm), a na niej układane będą lekkie kratki ażurowe trawnikowe, których wysokość ścianki wynosi 5,0 cm. Płyty będą wypełnione grysem kamiennym. Kraty z tworzywa sztucznego HDPE o nośności min. 200 ton /m2. Dodatkowo wykonane zostaną prace o charakterze odcinkowym: na odcinku w km od 0+734,00 do 0+861,00 zamontowana zostanie barierka łańcuchowa (wzdłuż brzegu rzeki). Na niniejszym odcinku wymagane będzie usunięcie krzewów i drzew kolidujących z przebiegiem ścieżki Przewiduje się również pracę o charakterze punktowym: wymienione zostaną przepusty:w km 0+534,00 - wymiana istniejącego przepustu na przepust rurowy wykonany z rur K2 ?60 długości 4,0 m, w km 0+715,00 - wymiana istniejącego przepustu na przepust rurowy wykonany z rur K2 ?80 długości 4,0 m, w km 0+814,00 - wymiana istniejącego przepustu na przepust rurowy wykonany z rur K2 ?60 długości 4,0 m, w km 0+828,00 - wymiana istniejącego przepustu na przepust rurowy wykonany z rur K2 ?60 długości 4,0 m, w km 1+019,00 - wymiana istniejącego przepustu na przepust rurowy wykonany z rur K2 ?60 długości 4,0 m, Wyloty przepustów umocnione kamieniem łamanym na podsypce cementowo-piaskowej wykonany zostanie remont przepustu w km 0+737,00. Remont polegać będzie na wymianie istniejącego przepustu, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych ponad przepustem, umocnieniu skarp wokół wylotu z przepustu płytami betonowymi, ażurowymi. Uwaga! Fragmentarycznie mogą wystąpić miejsca, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, wymagane będzie wykonanie wykopów/korytowania - do ok. 0,5 m głębokości - celem prawidłowego ułożenia kratek ażurowych wraz z ich podbudową. Nadmiar urobku z wykopu należy wykorzystać przy remoncie przepustu. Odcinek III obejmujący Nr ewidencyjne działek: 796, 760/3 - obręb 0009 Szymbark - działka drogowa, działki 780/2 - obręb 0009 Szymbark - działka przecinająca drogę - strumień. Zakres robót: w ramach robót budowlanych typu drogowego zostaną uzupełnione warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni jezdni na długości 166 m. Trakt ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m zostanie wyrównany kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Na tak przygotowane podłoże ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna ścieżki o grubości 5 cm. Planowane jest również uzupełnienie obudowy wylotów istniejącego przepustu ?1200, oraz wzmocnienie skarp wokół wylotu z przepustu płytami betonowymi ażurowymi. Prace budowlane zostaną wykonane małogabarytowym sprzętem mechanicznym. Odcinek IV obejmujący Nr ewidencyjne działek: działka 1084/7 w obrębie ewidencyjnym 0009 Szymbark, działka 1088/1 w obrębie ewidencyjnym 0009 Szymbark, działka 375/1 w obrębie ewidencyjnym 0007 Ropica Polska, działki 844, 375/6, 548, 522/1, 376/1, 375/5 w obrębie ewidencyjnym 0007 Ropica Polska. Zakres robót: regeneracja ukształtowania terenu w pasie o szerokości ok. 2,0 m, na długości ok.1841 m, będzie polegała na powierzchniowym wyrównaniu pasa ścieżki sprzętem mechanicznym. Na wyrównanym terenie ułożona zostanie warstwa podsypki żwirowej (10 cm), a na niej układane będą lekkie kratki ażurowe trawnikowe, których wysokość ścianki wynosi 5,0 cm. Płyty będą wypełnione grysem kamiennym. Kraty z tworzywa sztucznego HDPE o nośności min. 200 ton /m2. Na działce nr 844 przewiduje się wykonanie miejsca odpoczynku o powierzchni 13 m? z lokalizacją dwóch ławek i elementu informacyjnego. Nawierzchnia bitumiczna o grub. 4 cm położona na podbudowie z piasku średnioziarnistego - grub. 10cm. i kruszywa łamanego 0/31,5 g - grub.15 cm. Uwaga! Fragmentarycznie mogą wystąpić miejsca, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, wymagane będzie wykonanie wykopów/korytowania - do ok. 0,4 m głębokości - celem prawidłowego ułożenia kratek ażurowych wraz z ich podbudową. Odcinek V obejmujący Nr ewidencyjne działek: 380, 382, 383, 384/3, 388, 375/2, 393/4, 393/7 obręb 0007 Ropica Polska - działki drogowe. Zakres robót: remont istniejącego szlaku pieszo - rowerowego na długości ok. 362 m, polegał będzie na nawiezieniu i utwardzeniu nawierzchni szlaku kruszywem budowlanym (kliniec). Oznakowanie drogowe ścieżek: a) Znaki drogowe małe na podkładzie ocynk 1,5 mm z folią 1 generacji: A-11a - 6 szt. A-6b - 1 szt. A-6c - 1 szt. A-7 - 1 szt. B-33 -40 - 4 szt. B-43 -30 - 4 szt. B-44 - 30 - 4 szt. T-6b - 2 szt. T-6d - 2 szt. b) Słupki stalowe ocynkowane hutniczo: ? 76 dł. 4300 mm - 4 szt. ? 60 dł. 3500 mm - 13 szt. c) Progi zwalniające U-16 długości 3 m - 3 szt. Uwaga W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, kosztów zajęcia pasa drogowego, ewentualnych projektów organizacji ruchu ,oznakowania itp. szczegółowy zakres robót zawarty uproszczonym projekcie budowlanym i w przedmiarach robót na podstawie których należy sporządzić wycenę. W przypadku wystąpienia w projekcie budowlanym lub przedmiarach nazw własnych materiałów dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do materiałów przyjętych w przedmiarach i projekcie budowlanym pod warunkiem spełnienia wymaganych norm i parametrów jak w projekcie. Materiały te musza posiadać atesty , deklaracje zgodności z Polskimi Normami , certyfikaty ISO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienie wadium przetargowego w kwocie 15.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach