Przetargi.pl
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wielka Wieś - Instytucja Wspomagająca Zarządzanie

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 , fax. 012 4191705
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  ul. Wesoła 48 48
  32-089 Wielka Wieś, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704, fax. 012 4191705
  REGON: 00055178600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wielka Wieś - Instytucja Wspomagająca Zarządzanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wybór podmiotu wspierającego realizację Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wielka Wieś w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. W szczególności do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało: 1. Zarządzanie projektem, polegające na świadczeniu usług związanych z doradztwem, zarządzaniem, kontrolą oraz nadzorem nad realizacją zadań w Projekcie 2. Udzielenie pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) na: a) wyłonienie Operatora Wykonawczego Projektu, b) wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za budowę infrastruktury teleinformatycznej sieci szerokopasmowej wraz z łączem do operatora krajowego sieci Internet (tryb zaprojektuj - wybuduj), w tym sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. c) zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, d) wyłonienie wykonawcy realizującego szkolenia dla grupy beneficjentów końcowych, e) wyłonienie wykonawcy realizującego promocję Projektu w tym w szczególności przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców. Przedłożenie ww. dokumentacji niezgodnej z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych oraz wymogami wynikającymi z Programu będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami we wzorze umowy. 3. Udział w naradach technicznych 4. Wsparcie wyłonienia grupy docelowej beneficjentów końcowych, w tym m.in. opracowanie wraz z Zamawiającym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi procedury aplikacyjnej dla beneficjentów, udział w pracach komisji kwalifikacyjnej, opracowanie kryteriów udziału beneficjentów zgodnych z wymaganiami Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 5. Nadzór inwestorski nad realizacją procesu budowy infrastruktury teleinformatycznej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) umożliwiającej przyłączenie beneficjentów końcowych do Internetu. Wybudowana infrastruktura będzie wykonana w technologii bezprzewodowej (WiMAX lub LMDS lub Wi-Fi i VSAT), dedykowana wyłącznie grupie docelowej projektu; 6. Uczestniczenie w odbiorach częściowych lub końcowych; 7. Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez wykonawców; 8. Rozliczanie projektu, obejmujące m.in.: a) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur wystawianych przez wykonawców oraz dokumentów do rozliczenia prac i usług związanych z realizacją projektu ; b) Przygotowywanie ewentualnych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego; c) Komunikacja i przekazywanie raportów do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie d) Raportowanie do Zamawiającego postępów realizacji wszystkich etapów Projekt - rzeczowe i finansowe; e) Bieżące monitorowanie wskaźników projektu zgodnie ze źródłami danych f) Udostępnianie dokumentacji Projektu instytucjom upoważnionym do przeprowadzania kontroli w trakcie trwania i po zakończeniu Projektu g) Udzielanie wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu oraz bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole. h) Sporządzanie wniosków o refundację oraz wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i) Monitorowanie postępu finansowego Projektu dotyczącego wydatków związanych z Projektem; j) Monitorowanie postępu finansowego Projektu; k) Przygotowywanie sprawozdawczości, rozliczeń finansowych projektu w części finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; Miejsce realizacji: Gmina Wielka Wieś Istotne postanowienia umowy 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp. 2. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 721100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wadium w kwocie 1.500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielka-wies.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach