Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wojniczu polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 350 g i powyżej 350 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6790108 , fax. 014 6790100
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6790108, fax. 014 6790100
  REGON: 85166097300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wojniczu polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 350 g i powyżej 350 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wojniczu polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 350 g i powyżej 350 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w punkcie XXII niniejszej specyfikacji - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojnicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach