Przetargi.pl
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym przy drodze powiatowej nr 1439 K Gnojnik - Złota - Etap I

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-864 Gnojnik, Gnojnik 363
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6869600
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Gnojnik 363 363
  32-864 Gnojnik, woj. małopolskie
  tel. 14 6869600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym przy drodze powiatowej nr 1439 K Gnojnik - Złota - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym przy drodze powiatowej nr 1439 K Gnojnik - Złota - Etap I, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót. Należy wybrać te elementy z dokumentacji technicznej, które wynikają z przedmiaru robót dla etapu I. Do wyceny należy przyjąć kostkę brukową o ostrych-pionowych krawędziach (bez ściętych rantów). Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gnojnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach