Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2013/2014 r

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 472 52 69 , fax. +48 18 472 52 80
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 37 37
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. +48 18 472 52 69, fax. +48 18 472 52 80
  REGON: 49002579917113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. z 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2013/2014 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę 400 ton soli drogowej (+/- 50 ton) o granulacji od 0,25 mm do 4 mm w tym pow.1 mm max. 20% , z zawartością chlorku sodu NaCl min. 98% ,z zawartością chlorku wapnia min. 0,90 %, z dodatkiem antyzbrylacza w ilości min. 20 mg/kg, o pozostałych właściwościach opisanych Polską Normą , z przeznaczeniem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg. 2) Dostawa soli będzie realizowana sukcesywnie (w kilku terminach) do bazy transportowej ZSTiS w Powroźniku 140, Gmina Muszyna na polecenie Zamawiającego, partiami po ok. 60 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk-krynica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach