Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Limanowej

Zarząd Powiatu w Limanowej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 37 800 , fax. 18 33 37 880
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Limanowej
  ul. Józefa Marka 9 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880
  REGON: 49189332200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz dla Krytej Pływalni w Limanowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach