Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia wielotematycznego, opracowanie konspektów i materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu pn. Monitoring losów absolwentów - drogą do sukcesu uczelni XXI wieku

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia wielotematycznego, opracowanie konspektów i materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu pn. Monitoring losów absolwentów - drogą do sukcesu uczelni XXI wieku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konspektów i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie wielotematycznego szkolenia w ramach realizacji zadania 8 Testowanie Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji (EPAK) w projekcie pn. MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW - DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU nr UDA-POKL.04.01.01-00-246/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres zamówienia obejmuje : - opracowanie konspektów szkolenia w trzech wariantach dla każdej jednostki metodycznej uzależnionych od poziomu zaawansowania użytkowników z zakresu KRK, monitorowania, raportowania, obsługi aplikacji internetowych. - opracowanie materiałów szkoleniowych - przeprowadzenie 192 godzin szkoleń, tj. sześciu szkoleń trzydziesto dwu godzinnych (4 dni x 8 godzin) skierowanych dla 5-10 osobowych grup pracowników odpowiedzialnych za jakość na kształcenia na różnych poziomach struktury organizacyjnej uczelni w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego konspekty i materiały Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji niniejszego Zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach