Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla osadzonych kursu przygotowującego do wykonywania zawodu instalatora sieci niskiego napięcia wraz z cyklem aktywizacji zawodowej..

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 612-85-66 , fax. 014 6128569
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 612-85-66, fax. 014 6128569
  REGON: 00031998300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla osadzonych kursu przygotowującego do wykonywania zawodu instalatora sieci niskiego napięcia wraz z cyklem aktywizacji zawodowej..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla osadzonych kursu przygotowującego do wykonywania zawodu - instalator sieci niskiego napięcia w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w ilościach i zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją. Kod CPV 80530000-8. 3.2. Zakres zamówienia: Kurs instalator sieci niskiego napięci: - ilość osób do przeszkolenia - 14 (czternaście), - ilość kursu 1 (jeden), - ilość godzin teorii - 20 (dwadzieścia), 1 godzina= 45 minut, - ilość godzin praktyki - 80 (osiemdziesiąt), 1 godzina = 60 minut, - termin realizacji kursu - 30.11.2013 roku. 3.3. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program szkolenia, który winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 r. poz. 186). 3.4. Zamawiający zapewnia w zakresie zajęć teoretycznych pomieszczenia wraz z kompletnym wyposażeniem w sprzęt, multimedia dostosowane do potrzeb określonego kursu, które znajdują się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. 3.5. Wykonawca w ramach zajęć teoretycznych zapewnia wykładowców, materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji kursu (podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania). 3.6. Zamawiający w zakresie zajęć praktycznych zapewnia teren w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu do ich realizacji. 3.7. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewnia niezbędne maszyny i urządzenia, narzędzia i sprzęt, instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających odpowiednie kwalifikacje, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, a także odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. 3.8. Wykonawca zapewni taką ilość materiałów dydaktycznych, która pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie zajęć praktycznych. Koszt materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kursu nie może być niższy niż 50% całkowitej wartości kursu, zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę preliminarzem kosztów. 3.9. Wykonawca zapewnia badania lekarskie osadzonych biorących udział w kursie i dwóch osób z listy rezerwowej oraz pokryje jej koszty. Ponadto zapewnia pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników kursu. 3.10. Wykonawca zapewnia apteczkę pierwszej pomocy dla osadzonych biorących udział w kursie, która po zakończonym kursie przechodzi na własność Zakładu Karnego. 3.11. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 r. poz. 186) z przedmiotowym opisem ukończonego kursu. 3.12. Zamawiający nie wyraża zgody dla Wykonawcy na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach