Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjno-edukacyjnych z doradztwem zawodowym dla czterech maksymalnie 15-osobowych grup uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, Aleja Tysiąclecia 35
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2667034 , fax. 018 2667046
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Nowotarskiego
  Aleja Tysiąclecia 35 35
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2667034, fax. 018 2667046
  REGON: 49189333900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjno-edukacyjnych z doradztwem zawodowym dla czterech maksymalnie 15-osobowych grup uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjno -edukacyjnych z doradztwem zawodowym dla czterech maksymalnie 15-osobowych grup uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych, realizowane jako usługa kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 zadania: Zadanie nr 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjno-edukacyjnej z doradztwem zawodowym dla grup nr ZSJb/wse/gastr-hot/2013/1 i ZSJb/wse/gastr-hot/2013/2 Zadanie nr 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjno-edukacyjnej z doradztwem zawodowym dla grup nr ZSJb/wse/informatyk/2013/3 ZSJb/WSE/handlowiec/2013/4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach