Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Obsługa wózków jezdniowych (wszystkie typy) oraz magazynier, gospodarka magazynowa w zakresie pracy w handlu hurtowym znak sprawy: ZP.2711.34.2016

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480 , fax. 12 6325215
 • Data zamieszczenia: 2016-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  ul. Mazowiecka 21 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, fax. 12 6325215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uppk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Obsługa wózków jezdniowych (wszystkie typy) oraz magazynier, gospodarka magazynowa w zakresie pracy w handlu hurtowym znak sprawy: ZP.2711.34.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia modułowego z obszaru Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami, w formie kursu zawodowego pod nazwą Obsługa wózków jezdniowych (wszystkie typy) oraz magazynier, gospodarka magazynowa w zakresie pracy w handlu hurtowym dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 20 osób bezrobotnych w ramach dwóch edycji. Ilość osób kierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 2 osoby. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zależeć będzie od faktycznie poniesionych przez niego kosztów, tj. od rzeczywistej liczby osób przeszkolonych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku kierowcy - operatora wózków jezdniowych, magazyniera, kasjera handlowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu obejmującego łącznie zagadnienia dotyczące pracy na stanowisku magazyniera oraz
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uppk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach