Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Śmiłowice od drogi gminnej dz. nr ewid. 440 do p. Hajdasia (za Pałacem w lewo) od km 0+000 do km 0+233

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza przetarg

 • Adres: 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 385-20-94 , fax. 12 385 03 55
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
  ul. Krakowska 44 44
  32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Śmiłowice od drogi gminnej dz. nr ewid. 440 do p. Hajdasia (za Pałacem w lewo) od km 0+000 do km 0+233
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Śmiłowice od drogi gminnej dz. nr ewid. 440 do p. Hajdasia (za Pałacem w lewo) od km 0+000 do km 0+233 Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1. Robót przygotowawczych, 2. Remont podbudowy, 3. Remont nawierzchni, 4. Remont poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do siwz oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 8), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 9), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia. W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia mogą być one zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach