Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2501D Brunów-Chmielno na odcinku o dł. 0,67 km (w km 1+440-2+110)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6442872 , fax. 75 6442872
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6442872, fax. 75 6442872
  REGON: 23082648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.powiatlwowecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2501D Brunów-Chmielno na odcinku o dł. 0,67 km (w km 1+440-2+110)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 2501D Brunów - Chmielno na odcinku o długości 0,67 km (w km 1+440 - 2+110). Przedmiot zamówienia, w sposób szczegółowy, został opisany za pomocą dokumentacji uproszczonej (przedmiar robót, mapka lokalizacyjna) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.propublico.pl http://zdp.powiatlowecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach