Przetargi.pl
Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Złotoryja przy ul. Staszica 18 w Złotoryi

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, ul. Staszica 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8788307(308)
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja
  ul. Staszica 18 18
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8788307(308)
  REGON: 93102414900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Złotoryja przy ul. Staszica 18 w Złotoryi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Złotoryja. Obejmuje ona wykonanie następujących robót: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty murowe, stolarka drzwiowa i okienna, posadzki i podłogi, elementy konstrukcyjne, pokrycie dachu, elewacja, instalacja sanitarna, wodociągowa, elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja, instalacja ppoż., Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także koszt badań, pozwoleń i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz uzyskanie ww. pozwolenia. W trakcie prowadzenia robót budowlanych obiekt będzie częściowo czynny. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z nadzorem autorskim projektanta wnętrz. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji obejmującej: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a także wizualizację. Ww. dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone wedle wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych i poręczenia spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 35 1090 2095 0000 0005 4800 4494. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz : oryginały należy złożyć w ofercie, natomiast po otwarciu ofert Zamawiający zdeponuje wadia w postaci niepieniężnej w kasie nadleśnictwa. 3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godz. 12:00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zlotoryja
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach