Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach, na odcinku o długości 633,00m, od km 0+17,00 do km 6+50,00

Gmina Osięciny ogłasza przetarg

 • Adres: 88-220 Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2650030, 2650034 , fax. 054 2650185
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osięciny
  ul. I Armii Wojska Polskiego 14 14
  88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2650030, 2650034, fax. 054 2650185
  REGON: 00053704200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//; www.osieciny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach, na odcinku o długości 633,00m, od km 0+17,00 do km 6+50,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach, na odcinku o długości 633,00m, od km 0+17,00 do km 6+50,00.Projekt zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy wraz ze skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi na całej długości ulicy Kujawskiej od końca skrzyżowania z ulicą I-szej Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Leśną. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu starej oraz wykonaniu nowej, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa ruch, w obrębie skrzyżowań z ulicami pozostałymi zostanie wyznaczonych i oznakowanych poziomo i pionowo osiem przejść dla pieszych. W tym celu na dojściach do przejść istniejący krawężnik betonowy zostanie obniżony, a istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej odpowiednio wyprofilowana. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy. Zaleca się wizytację przyszłego placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: Siedem tysięcy złotych zero groszy) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 87 9550 0003 2002 0000 0101 0023 z dopiskiem na blankiecie przelewu wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Przebudowa drogi gminnej nr 180348 C, ulicy kujawskiej w Osięcinach. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 9: 45. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach