Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/4; 47; 31; 101/2

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  ul. Ks. P. Skargi 7 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, fax. 52 386 79 02
  REGON: 00052622200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naklo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/4; 47; 31; 101/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o nr 170/4; 47; 31;101/2 obręb Karnowo, Gmina Nakło nad Notecią polegająca na remoncie i przebudowie nawierzchni drogowej w ramach pasa drogowego. Modernizacja drogi gminnej w Karnowie obejmuje: a) remont jezdni brukowej, odcinek drogi DG 090315C o długości 371,70 m tj. (km 0+000 - 0+371,70) oraz przebudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej o długości 80,0 m tj.(km 0+371,70 - 0+451,70). Zakłada się wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości - 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m i przebudowę lub budowę wjazdów na przylegle posesje. Nawierzchnia bitumiczna składa się z warstwy wiążącej - AC 11W - grubości 3 cm i warstwy ścieralnej - AS 8S grubości 3 cm. b) remont jezdni tłuczniowej, odcinek drogi DG 090305C o długości 378,30 m tj. (km 0+000 - 0+378,30). Zakłada się wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,50 m z obustronnymi utwardzonymi poboczami o szer. 0,75 m i budowę wjazdów na przyległe posesje. Nawierzchnia bitumiczna składa się z warstwy wiążącej - AC 11W - grubości 3 cm i warstwy ścieralnej - AS 8S grubości 3 cm. Zamówienie przewiduje również roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej, roboty przygotowawcze - regulacje wysokościowe pokryw urządzeń infrastruktury podziemnej, remont studzienek kanalizacji deszczowej i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego. Dokładne ilości robót zawierają przedmiary robót (kosztorysy ofertowe). UWAGA Koszty związane z przygotowywaniem i utrzymaniem czasowej organizacji ruchu na czas budowy, przygotowaniem kompletnego operatu kolaudacyjnego, organizacją, utrzymaniem i likwidacją bazy zaplecza budowy, utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, utrzymaniem placu budowy, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową nie wymienione w przedmiarach - należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz bezpiecznego dojścia do budynków mieszkalnych. Wykonawca ma obowiązek z 14 - dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonywać prace zgodnie z wydanymi warunkami od gestorów. Załączniki do przedmiotu zamówienia: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy - przedmiar robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - kosztorys ofertowy, - projekt stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naklo.pl- zakładka bip. zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach