Przetargi.pl
Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół

Gmina Kikół ogłasza przetarg

 • Adres: 87-620 Kikół, Plac Kościuszki 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 289 46 70 , fax. 54 289 46 70
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kikół
  Plac Kościuszki 7 7
  87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 289 46 70, fax. 54 289 46 70
  REGON: 91086654800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kikol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół 1.Zakres prac obejmuje: Zakresem opracowania objęto teren miejscowości Kikół na osiedlu domków jednorodzinnych obejmujących następujące ulice: a) Janusza z Kikoła o długości 231 mb. b) Ciąg ulic Zboińskiego, Nowa, Kasztelańska o łącznej długości 488 mb. 2. Projektowana konstrukcja drogi Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami założono następujące rozwiązania projektowe dla poszczególnych ulic: a) Ulice Zboińskiego, Nowa, Kasztelańska: Klasa ulicy L; Prędkość projektowa 30 km/h Szerokość pasa ruchu 4,00 m; Założono wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; Po jednej stronie ulic zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 mb a po obu zjazdy po posesji b) Ulica Janusza z Kikoła: Klasa ulicy L; Prędkość projektowa 30km/h; Szerokość pasa ruchu 3 m; Istniejąca jezdnia o szerokości 6,0 m. Ulica Janusza z Kikoła od km 0+000 do km 0+231 Po zrealizowaniu inwestycji ww. ulica ma posiadać nawierzchnie koski betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Na każdą posesję należy wybudować utwardzone zjazdy. Ulica Zboińskiego od km 0+002 do km 0+109 Po zrealizowaniu inwestycji ww. ulica ma posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z korektą krawężnika i utwardzonymi zjazdami po stronie prawej. Ulica Nowa od km 0+109 do km 0+415 Po zrealizowaniu inwestycji ww. ulica ma posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z wymianą istniejących krawężników i utwardzonymi zjazdami po obu stronach. Ulica Kasztelańska od km 0+415 do km 0+490 Po zrealizowaniu inwestycji ww. ulica ma posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z wymienionym istniejącym krawężnikiem i utwardzonymi zjazdami po stronie lewej. Konstrukcja nawierzchni ulic Zboińskiego, Nowa, Kasztelańska: Warstwa ścieralna z AC 11S o grubości 4 cm, Warstwa wiążąca AC11W, średnia grubość 1010 kg/22, Istniejąca nawierzchnia do sfrezowania Konstrukcja nawierzchni ulicy Janusza z Kikoła: Kostka brukowa (szara) o grubości 8 cm, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 o grubości 20 cm, Warstwa odcinająca o grubości 10 cm Konstrukcja chodników: Kostka betonowa (szara) o grubości 6 cm, Podsypka cementowo - piaskowo 1:4 o grubości 5 cm, Warstwa odcinająca z pisaku średniego o grubości 10 cm Konstrukcja zjazdów: Kostka brukowa o grubości 8 cm, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 o grubości 20 cm, Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 10 cm 3.Odwodnienie Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni objętych zadaniem inwestycyjnym do istniejącego systemu odwodnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). a. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kikol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach